مطالب مرتبط با گالیله

سرزمینی که قهرمان میخواهد…

گالیله

نمایشنامه زندگی گالیله، کار برشت را میخواندم. برخی جملات آن شاهکار است. وقتی گالیله تحت فشار دادگاه، به مسطح بودن زمین اعتراف میکند، یکی از شاگردانش میگوید: «وای به این سرزمین، که قهرمان ندارد» گالیله پاسخ میدهد: «وای به این سرزمین، که قهرمان میخواهد…» +۷۸   فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال