Tag: پرستش

فرصتی برای پرستش…

آنکه می گفت انسان حیوان ناطق است، باید که مرغ مینا را ببیند. آنکه می‌گفت انسان حیوان اجتماعی است، باید که موریانه‌ها را ببیند. آنکه می گفت انسان حیوان عاطفی است، باید گریه‌ی میمون‌ها را ببیند. انسان تنها حیوانی است که لذت پرستیدن را می‌فهمد. انسان ممکن است سنگ را […]