Tag: واژه

ما هنوز نژادپرستیم

این واژه فارسی است

آن دیگری عربی

آن سه دیگر عبری

و چهارمی غربی

ما هنوز در واژه‌ها هم نژاد پرستیم

کو تا که به انسانیت برسیم…

ما هنوز در واژه ها هم نژادپرستیم

 رادیو مذاکره مذاکره تجاری یادگیری زبان انگلیسی
افزایش عزت نفس دوره MBA پاراگراف انگلیسی
افعال پرکابرد انگلیسی مدیریت زمان رادیو متمم
استراتژی محتوا زبان بدن صفات پرکاربرد انگلیسی
+146