مطالب مرتبط با واژه

ما هنوز نژادپرستیم

این واژه فارسی است آن دیگری عربی آن سه دیگر عبری و چهارمی غربی ما هنوز در واژه‌ها هم نژاد پرستیم کو تا که به انسانیت برسیم…   +155   فایلهای صوتی مذاکره آموزش زبان انگلیسی آموزش ارتباطات و مذاکره خودشناسی آموزش مدیریت کسب و کار (MBA) کارآفرینی کسب و کار دیجیتال