مطالب مرتبط با زندگی چیست

زندگی چیست؟

زندگی چیست؟ محمدرضا شعبانعلی

زندگی هر انسان، مجموعه وقایعی که بر او گذشته نیست. زندگی هر انسان، حتی مجموعه خاطراتی که از زندگیش برای دیگران تعریف میکند نیست. زندگی هر انسان، خاطراتی است که وقتی تنها است، از زندگیش با خودش مرور میکند. +۱۸۱   رادیو مذاکره • کارگاه افزایش عزت نفس • آموزش کارآفرینی • مذاکره تجاری • یادگیری زبان انگلیسی • دوره MBA آنلاین متمم • تصمیم گیری • تفکر سیستمی • روانشناسی پول • آموزش مهارت کار تیمی • مدل ذهنی • استراتژی محتوا • افعال پرکاربرد انگلیسی • زبان بدن • رادیو متمم • حرفه‌ای گری در محیط کار • اتیکت • استعدادیابی • معرفی کتابهای روانشناسی • معرفی کتابهای مدیریتی • مهارت فروش